MERITUM

Dokumenty BHP

Przepisy prawa nakładaja na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy.
Aby spełnić te wymagania niezbędne jest przygotowanie dokumentów, które wskażą zagrożenia występujące na stanowiskach pracy, pokażą w jaki sposób ograniczać ryzyko z nimi związane oraz przygotują pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy.

Jednym z takich dokumentów jest ocena ryzyka zawodowego, powinna być przeprowadzona i odpowiednio udokumentowana na każdym stanowisku pracy. Każdy pracownik powiniem zostać z nią zapoznany oraz powinien mieć wiedzę jak wykonywać pracę w sposób bezpieczny,
w tym celu potrzebne są nam także instrukcje stanowiskowe.
Jeśli pomimo wysiłu włożonego w profilaktykę, pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy to pracowaca w ciągu 14 dni jest obowiązany sporządzić dokumentację powypadkową, wskazując w niej przyczyny wypadku oraz działania, które należy podjąć w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości.
Dokumenty te są zwykle przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Regulamin plików cookies