MERITUM

Szkolenie wstępne BHP

zdjęcie przykładowe

Szkolenie wstępne BHP

Instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy są elementami szkolenia wstępnego, które powinno być przeprowadzone przed dopuszczeniem prcownika do wykonywania pracy.  Celem instruktażu jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie go
 z zagrożeniami występującymi na konkretnym stanowisku pracy.


Instruktaż ogólny przeprowadzić powinien pracownik służby BHP, osoba wykonująca
u pracodawcy zadania tej służby albo pracdawca, jeśli posiada wystarczającą wiedzę. 


Instruktaż stanowiskowy powiniem odbywać się na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie wykonywał pracę. Powinien on obejmować następujące etapy:
1. rozmowę wstępną instruktora (mistrz, brygadzista) z pracownikiem,
2. pokaz i objaśnienie przez instruktora wszystkich czynności, jakie ma wykonywać pracownik na stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznych metod pracy,
3. próbne wykonanie czynności przez pracownika i ewentualna ich korekta przez instruktora,
4. samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.

Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzianem i dopiero jego pozytywne zalicznie uprawnia pracownika do samodzielnego wykonywania pracy.

 

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego powinno być potwierdzone przez niego na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

 

Szkolenie wstępne BHP

Instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy są elementami szkolenia wstępnego, które powinno być przeprowadzone przed dopuszczeniem prcownika do wykonywania pracy.  Celem instruktażu jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie go
 z zagrożeniami występującymi na konkretnym stanowisku pracy.


Instruktaż ogólny przeprowadzić powinien pracownik służby BHP, osoba wykonująca
u pracodawcy zadania tej służby albo pracdawca, jeśli posiada wystarczającą wiedzę. 


Instruktaż stanowiskowy powiniem odbywać się na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie wykonywał pracę. Powinien on obejmować następujące etapy:
1. rozmowę wstępną instruktora (mistrz, brygadzista) z pracownikiem,
2. pokaz i objaśnienie przez instruktora wszystkich czynności, jakie ma wykonywać pracownik na stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznych metod pracy,
3. próbne wykonanie czynności przez pracownika i ewentualna ich korekta przez instruktora,
4. samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.

Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzianem i dopiero jego pozytywne zalicznie uprawnia pracownika do samodzielnego wykonywania pracy.

 

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego powinno być potwierdzone przez niego na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

 

zdjęcie przykładowe

Regulamin plików cookies